user posted image

____________________________________________

תחרות חדשה - מאחורי הראשים תירשמו הפרסים ממש שוים!!!

פעילות ראשונה בפינה:
הפיעלות היא תחרות מאחורי הראשים

הסבר:כול אחד צריך ליבחור מיספר ילד ולירשום את הפרטים הבאים כתגובה :
שמי:
מיספר הילד/ה:

את הפרטים שולחים כתגובה להודעה על הפינה בראשי בטופי.

הפרסים למקום הראשון:4באנרים 1 שרשרת אתרים ו-4 כותרות ו-2 סירטונים
מקום שני:3 באנרים שרשרת אתרים ו-3 סירטונים
מקום שלישי:3 באנרים בנוניים
השאר מקבלים באנר בנוניהרשומים:
1-נויה
2-קסם מליפסטיק
3-דניאל
4-אוראל מדובי
5-דור מבובספוג

____________________________________________